OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

1. Značenje pojmova

1.1. U Opštim uslovima poslovanja (dalje “OUP”) navedeni pojmovi će imati sledeće značenje:
1.2. “Kupac” podrazumeva bilo koje fizičko ili pravno lice koje kupuje proizvode i/ili koristi usluge Prodavca.
1.3. “Kupoprodajni ugovor” ili “ugovor” podrazumeva ugovor o kupoprodaji bilo kog proizvoda i/ili usluge Prodavca, koji uključuje odredbe OUP, kao i eventualne posebne uslove ukoliko su ugovoreni između Ugovornih strana.
1.4. “Potrošač” označava Kupca koji je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i na koga se primenjuju propisi o zaštiti potrošača.
1.5. “Prodavac”, “Mi” ili “Lesnina S” podrazumeva društvo LESNINA S DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa sedištem u Beogradu, Novi Beograd, ulica Partizanske avijacije broj: 14, matični broj: 17517422, PIB: 103132663, broj telefona 0114444510.
1.6. “Garancija” je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom. Garancija se daje isključivo na isporučene i zamenjene električne uređaje i električne rezervne delove, pod uslovom da su ovi uređaji ili rezervni delovi zamenjeni u ovlašćenom servisu proizvođača.
1.7. “Politika privatnosti” je akt Prodavca u kome Prodavac daje informacije kako se obrađuju podaci o ličnosti, odnosno koji podaci se prikupljaju, kako i kada se prikupljaju, u koju svrhu i po kom zakonskom osnovu, sa kime se dele, koliko dugo se čuvaju, kao i koja prava imaju lica čiji se podaci obrađuju.
1.8. “Ugovorne strane” su zajedno Kupac i Prodavac.
1.9. “Uslovi korišćenja Lesnina XXXL kartice” su posebni uslovi koje Kupac prihvata u momentu učlanjenja u program lojalnosti, a u cilju dobijanja XXXL kartice i ostvarivanja pogodnosti.


2. Opšte odredbe

2.1. OUP važe u okviru celokupnog poslovanja, odnosno za našu ponudu, potvrdu porudžbina, isporuku i račune, kao i za sve druge isprave vezane za prodaju proizvoda ili pružanje usluga.
2.2. Danom potpisivanja predračuna, odnosno ugovora o kupoprodaji, kupac potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa OUP, te da prihvata sve njihove odredbe. Kako OUP predstavljaju sastavni deo kupoprodajnog ugovora odštampanog na prednjoj strani, kupac svojim potpisom na ugovoru ujedno potvrđuje:

a) da su mu poznate odredbe OUP ili da su mu one morale biti poznate, jer ga je prodavac pre zaključenja ugovora sa njihovom sadržinom upoznao na način koji, s obzirom na upotrebljeno sredstvo komunikacije, kupcu pruža stvarnu mogućnost da se upozna sa sadržinom odredbe,
b) da je prodavac, pre zaključenja ugovora o kupoprodaji robe i/ili pružanju usluga, na jasan i razumljiv način ispunio obavezu obaveštavanja kupca,
c) da je kupac saglasan sa OUP.

2.3. U smislu tačke (b) prethodnog stava, kupac potvrđuje da ga je prodavac obavestio naročito o sledećem:
 • osnovnim obeležjima robe i/ili usluge;
 • poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona;
 • prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati, kao i o svim eventualnim dodatnim troškovima, kao što su troškovi transporta i isporuke, kao i o mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti kupcu na teret;
 • načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po reklamacijama kupca;
 • postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru;
 • načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava kupca po osnovu saobraznosti;
 • uslovima za raskid ugovora;
 • eventualnoj obavezi kupca da pruži bilo koji oblik obezbeđenja na zahtev prodavca i o uslovima pod kojima ta obaveza postoji;
 • prilikom ponude i prodaje tehničke robe o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe.

 • 2.4. Posebni uslovi (koji odstupaju od OUP), posebno uslovi postavljeni od strane kupca, biće obavezujući jedino ukoliko su posebno ugovoreni i pisanim putem potvrđeni s naše strane.
  2.5. Promena uslova poslovanja na računu ili na zamenskoj potvrdi nije moguća.


  3. Porudžbina

  3.1. Kod prodaje proizvoda raspoloživih u magacinu, kupac može odmah da preuzme nameštaj uz izvršeno plaćanje u gotovini ili kreditnom karticom.
  3.2. Roba iz serijske proizvodnje prodaje se po uzorku. U takvim slučajevima se pri porudžbini ispunjava predračun.
  3.3. Svojim potpisom na predračunu i uplatom avansa u visini iznosa koji zavisi od vrste robe, ali nije manji od 30% vrednosti robe, kupac potvrđuje porudžbinu, od kog momenta počinje da teče rok isporuke robe. Nakon uplate celokupnog iznosa, kao i ostalih troškova i naknada navedenih u ovim OUP, kupac može da preuzme robu ili mu roba može biti isporučena. U slučaju odustajanja, kupac će platiti 30% ugovorene kupoprodajne cene (uključujući PDV) čiji se iznos može naplatiti iz uplaćenog avansa. U slučaju da se roba izrađuje po meri i da se u trenutku otkaza kupca ona nalazi u proizvodnji, kupac plaća 50% ugovorene kupoprodajne cene (uključujući PDV), čiji se iznos može naplatiti iz uplaćenog avansa.
  3.4. Prodavac je kod porudžbine dužan da obavesti kupca o sledećem: npr. da je proizvodnja poručene robe ili delova te robe obustavljena, da je isporučiva samo količina koja je na skladištu, da je roba lošijeg kvaliteta i dr.
  3.5. Kupac nema pravo na kupovinu izložbenih primeraka, osim u slučaju drugačijeg pismenog dogovora. Prigovor kupca koji se odnosi na odstupanja u površini i boji drvenih površina, a koja su uobičajena na tržištu, neće biti usvojen. Takođe, neće biti usvojen prigovor kupca koji se odnosi na uobičajena odstupanja kod tekstila (npr. materijal nameštaja i dekoracija) s obzirom na sitna odstupanja u izradi u odnosu na uzorke materijala, posebno u vezi sa nijansom boje, jer su uzorci, odnosno modeli kupcu prikazani samo u svrhu obaveštenja i približnog određivanja osobine stvari, bez obećanja saobraznosti.
  3.6. Kupac odgovara za tačnost mera, dimenzija i vrednosti koje je naveo, za uslove o promeni ili prekrojavanju robe po njegovoj želji, kao i za ostale naloge koje je uputio prodavcu.


  4. Kupoprodajna cena

  4.1. Cene navedene u ponudi prodavca su fiksne, konačne cene, koje uključuju porez na dodatu vrednost.
  4.2. Dodatne usluge nisu sadržane u kupoprodajnoj ceni robe (kao što su npr. dekoracijski, montažni i instalacijski radovi i dostava), te se one dodatno naplaćuju prema istaknutom cenovniku i dospevaju na naplatu odmah.


  5. Rokovi isporuke

  5.1. Rok isporuke, na koji se prodavac obavezuje, naveden je u porudžbini. Ukoliko prodavac ne može da se pridržava navedenog roka, dužan je da obavesti kupca o tome na način opisan u tački 6.2.
  5.2. Obaveza prodavca se gasi i oslobođen je obaveze isporuke ako je proizvođač obustavio proizvodnju naručene robe ili ako je zbog naloga državnih organa, smetnji u prometu ili pogonu, štrajka, isključenja, manjka sirovina i svih slučajeva više sile izvršenje neprimereno otežano ili nemoguće, a prodavac je za navedene događaje saznao tek nakon što je potvrdio porudžbinu. U tom slučaju prodavac će o tome odmah obavestiti kupca na način opisan u tački 6.2., a kupac ima pravo da odabere da li želi povrat uplaćenog novca ili želi da mu se u slučaju postojanja drugih porudžbina uplaćeni avans prebije s plaćanjima za te porudžbine.


  6. Isporuka i kašnjenje u preuzimanju robe

  6.1. Isporuka i preuzimanje robe obavlja se u mestu sklapanja ugovora, tj. u sedištu, odnosno poslovnici ili magacinu prodavca, ukoliko nije drugačije ugovoreno. U ovom slučaju je mesto sklapanja ugovora (sedište, poslovnica ili magacin prodavca) ujedno i mesto preuzimanja robe. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, o prevozu robe kupac će se pobrinuti o svom trošku i na svoju odgovornost.
  6.2. Prodavac će kupca obavestiti telefonski, telefaksom, pismom, e-mailom, SMS-om ili preko kurira da je roba koju je naručio pristigla. Obaveštenje telefaksom se smatra dostavljenim od trenutka koji je označen na potvrdi o dostavi telefaksa.
  6.3. Prodavac i kupac su odgovorni za tačnost podataka navedenih pri sklapanju ugovora te su u slučaju promene podataka dužni da drugu stranu odmah obaveste o tome i to pisanim putem.
  6.4. Kupac preuzima kupljenu robu od prodavca i transportuje je na sopstveni trošak i rizik. Samo za robu sa većom težinom i/ili dimenzijama, prodavac će o trošku kupca, pošto je od kupca, pre zaključenja kupoprodajnog ugovora dobio izričitu saglasnost, obezbediti transport takve robe na teritoriji grada u kome se nalazi prodajni objekat prodavca. Stoga prodavac pravi razliku između cene sa neposrednim preuzimanjem robe i cene sa isporukom robe, pri čemu su cene sa isporukom robe uvećane za odgovarajuće dodatne troškove transporta i isporuke. U slučaju nedoumice, cene prodavca su cene sa neposrednim preuzimanjem robe.
  6.5. Cene sa neposrednim preuzimanjem robe ne sadrže troškove dostave, montaže i postavljanja.
  6.6. Po postizanju posebnog dogovora u vezi transporta robe iz tačke 6.4., biće obezbeđena dostava po ceni sa isporukom robe, franko kuća kupca, na teritoriji onog grada u kome se nalazi prodajni objekat prodavca, ukoliko postoje odgovarajući prilazni putevi i saobraćajnice.
  6.7. Na blagovremen zahtev kupca sva roba kupljena kod prodavca biće postavljena i montirana uz naknadu.
  6.8. Kupac je dužan da, u roku od 3 radna dana od dana prijema obaveštenja o pristigloj robi, plati iznos kupoprodajne cene, uzimajući u obzir pri narudžbini uplaćeni avans, kao i da u istom roku preuzme robu.
  6.9. Ukoliko kupac, o svom trošku, ne preuzme robu u roku od 3 radna dana od dana prijema obaveštenja o pristigloj robi, prodavac je ovlašćen da, od trećeg radnog dana, zaračuna ugovornu kaznu za docnju u visini skladišne naknade u iznosu određenom pod tačkom.
  6.10. Skladišna naknada iznosi 1% od iznosa vrednosti robe na svakih nedelju dana računajući od prvog dana kašnjenja. Prodavac je ovlašćen da izvrši skladištenje i preko trećeg lica o trošku kupca. Svaka započeta nedelja kašnjenja će se računati kao nedelju dana kašnjenja i povlačiće naplatu pune skladišne naknade za tu nedelju.
  6.11. Ukoliko se kupac u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o pristigloj robi ne javi i ne preuzme robu, prodavac je ovlašćen, uz ostavljanje kupcu primerenog naknadnog roka i uz istovremenu najavu raskida ugovora, da raskine ugovor nakon isteka tog naknadnog roka, te robu upotrebi u druge svrhe. Raskidom ugovora iz tog razloga prodavac ne gubi pravo da naplati iznos skladišne naknade na ime ugovorne kazne, kao i pravo da naknadi štetu, ukoliko ona prevazilazi iznos ugovorne kazne za docnju.
  6.12. U slučaju nemogućnosti dostave robe kupcu, npr. jer kupac ne želi da preuzme robu iako je ona bez nedostataka, ili prevozniku navede pogrešnu adresu, ili ako putem prevoznika robu vrati prodavcu i sl., prodavac će kupca obavestiti o posledicama kašnjenja odnosno odbijanja preuzimanja robe predviđene u tačkama od 6.9. do 6.11., na način opisan pod tačkom 6.2.
  6.13. Saglašavajući se sa OUP, kupac daje saglasnost za prebijanje iznosa skladišne naknade sa plaćenim avansom.


  7. Uslovi plaćanja

  7.1. Plaćanje kupoprodajne cene vrši se na blagajni u gotovini ili drugim sredstvima koja zamenjuju gotovinu. Prikazane cene važe za sve vrste plaćanja.
  7.2. Ukoliko se iz opravdanog razloga može pretpostaviti da kupac neće biti u mogućnosti da plati robu, prodavac je ovlašćen da zahteva bankarske garancije, dodatni avans, ili plaćanje celokupnog iznosa unapred, odnosno da zahteva druga sredstva obezbeđenja vezano za plaćanje od strane kupca.
  7.3. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, prodavac ima pravo da zaračuna kamatu na kašnjenje do šezdesetog dana kašnjenja. Nakon tog roka prodavac je ovlašćen da raskine ugovor saglasno tački 6.11.
  7.4. Prilikom plaćanja putem predračuna, robu nije moguće podići uz potvrdu o plaćanju ili virman, već je to moguće sledećeg radnog dana od dana uplate, odnosno kada sama uplata bude sprovedena.


  8. Zadržavanje prava svojine

  8.1. Roba ostaje u vlasništvu prodavca sve do isplate celokupnog iznosa kupoprodajne cene i eventualno nastalih dodatnih troškova i to nezavisno od visine uplaćenog avansa.
  8.2. Roba se ne sme opteretiti ili založiti.


  9. Prelaz rizika

  9.1. U času predaje robe kupcu, rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na kupca.
  9.2. Ukoliko prodavac na zahtev kupca robu treba da isporuči na drugom mestu, različitom od mesta sklapanja ugovora, i to predajom robe špediteru ili transporteru (koji je izabran na predlog kupca), rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na kupca momentom uručenja robe kupcu, odnosno špediteru ili transporteru.
  9.3. U slučaju iz prethodnog stava, troškove transporta robe do mesta koje je odabrao kupac, snosi kupac.


  10. Ispitivanje grešaka, reklamacija, garancija i nedostaci

  10.1. Reklamaciju na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu, kao i pogrešno obračunatu cenu i druge nedostatke možete izjaviti usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, zatim telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa, uz dostavu na uvid računa ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).
  10.2. Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
  10.3. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da, o produžavanju roka za rešavanje reklamacije, obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
  10.4. Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.
  10.5. U slučaju pravovremenog i urednog podnošenja reklamacije, kupac ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
  10.6. Kupac je saglasan da prodavac nije odgovoran za nedostatke koji su kupcu bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati u trenutku sklapanja ugovora (npr. kupac je proizvod zbog dotičnog nedostatka kupio po nižoj ceni), ali snosi odgovornost za nedostatke koje je kupac mogao lako zapaziti, ako je izjavio da proizvod nema nedostataka ili da ima određene karakteristike i svojstva. Prodavac nije odgovoran za odstupanja pod tačkom 3.5. i potrošač ne može tražiti raskid ugovora za neznatne materijalne nedostatke. Prodavac kupca pri kupovini upoznaje sa načinom održavanja proizvoda, a o postupanju sa kožom i načinu održavanja može se informisati u poslovnici prodavca ili putem web stranice prodavca. Kupac pre upotrebe odnosno postupka održavanja treba da se informiše kod prodavca o nejasnoćama oko korišćenja odnosno održavanja robe koju je kupio.
  10.7. Na odnose između prodavca i kupca, koji je pravno lice, u vezi sa ostvarivanjem prava u slučaju nesaobraznosti primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. U slučaju da je kupac pravno lice, dužan je da kupljenu stvar pregleda i da o vidljivim nedostacima odmah, bez odlaganja obavesti prodavca uz priloženi račun za kupljenu robu. U suprotnom kupac gubi pravo na zaštitu od fizičkih nedostataka na stvari. U slučaju da stvar ima nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), kupac, koji je pravno lice, dužan je da o tom nedostatku obavesti prodavca odmah nakon što je otkrio skriveni nedostatak, uz priloženi račun za kupljenu robu slanjem obaveštenja u pisanoj formi, poštom uz naznaku “preporučeno”. Ako kupac ne obavesti blagovremeno prodavca o skrivenom nedostatku na stvari, gubi pravo na pravnu zaštitu. Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne 6 (šest) meseci od predaje stvari kupcu.
  10.8. U slučaju da je kupac fizičko lice - potrošač, prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru, koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na kupca, odnosno od dana predaje robe potrošaču. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Kod robe koja je snabdevena garancijama za tehničku robu važe jednaki ili duži garantni rokovi koji su naznačeni u samim garancijama – garantnim listovima, pri čemu garancije ne isključuju niti utiču na prava kupca u vezi sa saobraznošću robe sa kupoprodajnim ugovorom.
  10.9. Ako je prodavac kupcu dao garanciju za ispravnost robe u toku određenog vremena, kupac može, u slučaju da roba nije ispravna, zatražiti popravku u razumnom roku, te ako prodavac to ne izvrši, zatražiti zamenu neispravnog proizvoda. Kupac je ovlašćen, samo sa garantnim listom koji je dobio pri kupovini ili sa originalnim računom, da istakne svoja prava na osnovu garancije. Popravka ili zamena moraju biti izvršeni u razumnom roku, a u protivnom kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cene. Prodavac će nastojati da izvrši popravku ili zamenu u najkraćem mogućem roku.
  10.10. Nedostatak postoji ako proizvod ne obezbeđuje sigurnost koja se s pravom očekuje s obzirom na sve okolnosti, uključujući oglašavanje, upotrebu proizvoda koja se razumno mogla očekivati i vreme kada je proizvod stavljen u promet. Ne smatra se da proizvod ima nedostatak samo zato što je kasnije stavljen u promet kvalitetniji proizvod.
  10.11. U slučaju da su nedostaci posledica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, prodavac ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke nastale nakon isteka garantnog roka, prodavac će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cenovnikom servisiranja.
  10.12. Ako se kupac predomisli i odluči da vrati ispravan i nekorišćen proizvod, kupac je obavezan da se obrati prodavcu radi informisanja o daljem postupku vraćanja proizvoda. Kupac tako može postupiti u roku od 8 dana od dana preuzimanja proizvoda. Prodavac odlučuje da li će prihvatiti zamenu u konkretnom slučaju. Kupac je saglasan da vrati nekorišćene proizvode u izvornom stanju i u pripadajućoj ambalaži. Zamena se ne može izvršiti ukoliko proizvod nije u pripadajućoj ambalaži. Ako kupac vraća proizvode zato što se predomislio, troškove vraćanja proizvoda snosi kupac. Ako proizvod nije u izvornom stanju, a prodavac prihvati zamenu, prodavac zadržava pravo vraćanja umanjenog iznosa vrednosti proizvoda.
  10.13. Potrošač i prodavac mogu potrošački spor rešavati pred telima za alternativno rešavanje potrošačkih sporova, kao i pred sudom. U Republici Srbiji trenutno je moguće rešiti potrošački spor pred posrednicima specijalizovanim za ovu oblast postupanja, kao i pred stalnom arbitražnom institucijom, Arbitražom potrošačkih sporova, sa sedištem u Beogradu u ulici Kraljice Natalije broj 38-40.


  11. Obrada i zaštita podataka o ličnosti

  11.1. Prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora, kao i prilikom posete prodajnom centru Lesnine S ili prilikom posete web stranici www.xxxlesnina.rs, prodavac prikuplja i obrađuje određene podatke o ličnosti u svojstvu rukovaoca. Detaljne informacije o tome kako se prikupljaju i obrađuju podaci, možete naći u Politici privatnosti, koja čini sastavni deo OUP.


  12. Važeće pravo, poštovanje prava

  12.1. Ukoliko je između ugovornih strana sklopljen pojedinačni ugovor, OUP se primenjuju na pitanja koja nisu regulisana u ugovoru.
  12.2. U pitanjima koja nisu regulisana OUP, merodavni su važeći zakonski propisi, a naročito odgovarajuće važeće odredbe Zakona o zaštiti potrošača, kada se ugovor zaključuje sa potrošačem.
  12.3. U slučaju spora koji bi eventualno mogao da nastane povodom ovog ugovornog odnosa, nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu.
  12.4. Ovi OUP su na snazi do stupanja na snagu novih OUP objavljenih od strane prodavca. Novi OUP stupaju na snagu istekom roka od 30 dana od dana njihove objave. Po jedan primerak ovih OUP će biti istaknut od strane prodavca u sedištu, prodajnim centrima i službama za kupce, kao i na sajtu prodavca.
  12.5. Ukoliko su pojedine odredbe ovih OUP ništave, odnosno postanu ništave nakon sklapanja ugovora, važenje ugovora u ostalim odredbama ostaje na snazi. Umesto ništave odredbe primenjivaće se ona važeća i zakonita odredba čije dejstvo su ugovorne strane želele da postignu ugovaranjem ništave odredbe.

  LESNINA S zadržava pravo da ove Opšte uslove poslovanja izmeni i dopuni u bilo kom trenutku.

  Opšti uslovi poslovanja su stupili na snagu dana 01.04.2019. godine.